PRAVILA PROGRAMA KARTICA POVERENJA

1. UVODNE ODREDBE

Ovim Pravilima se utvrđuju uslovi pristupanja Programu kartica poverenja “Kršenkovć” i opšti uslovi korišćenja Kršenkovć kartice poverenja.

Izdavalac Kršenkovć kartice poverenja je Apotekarska ustanova “Kršenkovć” Užice, Dimitrija Tucovića broj 98, matični broj 17862090, PIB 108132060 (daljem tekstu: Apoteka “Kršenkovć”).

Korisnik Kršenkovć kartice poverenja može postati svako punoletno lice koje popuni i potpiše obrazac pristupne izjave i preuzme svoju Kršenkovć karticu poverenja.

 

2. O PROGRAMU KARTICA POVERENJA

Cilj Programa kartica poverenja “Kršenkovć” je omogućavanje korisnicima Kršenkovć kartice poverenja da kupovinom u maloprodajnim objektima – ogranima Apoteke “Kršenkovć” na čitavoj teritoriji Republike Srbije steknu pogodnosti utvrđene ovim Pravilima.

Pravila i pogodnosti koje se nude korisnicima Kršenkovć kartica poverenja biće u svakom trenutku javno dostupni putem web stranice www.apotekakrsenkovic.rs, kojim će se uređivati pravila nagrađivanja, kao i druge informacije uz nagrađivanje i pogodnosti Programa kartica poverenja.

Apoteka “Kršenkovć” kao izdavalac Kršenkovć kartice poverenja zadržava pravo da u svakom trenutku može da povuče Kršenkovć kartice poverenja, kao i da delimično ili u potpunosti promeni ova Pravila. U slučaju da Apoteka “Kršenkovć” donese odluku o ukidanju Programa kartica poverenja, korisnici Kršenkovć kartice poverenja imaju pravo da u roku od 30 dana od dana objave odluke iskoriste ostvarene pogodnosti.

Apoteka “Kršenkovć” kao izdavalac Kršenkovć kartice poverenja zadržava pravo da u svakom trenutku može da promeni pravila nagrađivanja i ta njihova izmena ne predstavlja promenu ovih Pravila.

Sve promene se javno objavljuju putem web stranice www.apotekakrsenkovic.rs i isticanjem obaveštenja u svim maloprodajnim objektima Apoteke “Kršenkovć” i počinju da se primenjuju danom objave. Ako korisnik Kršenkovć kartice poverenja upotrebljava karticu i nakon početka primene objavljenih promena smatra se da prihvata korišćenje Kršenkovć kartice poverenja pod novim izmenjenim pravilima korišćenja

 

3. ČLANSTVO U PROGRAMU KARTICA POVERENJA

Svako punoletno lice može da pristupi Programu kartica poverenja “Kršenkovć” i postane korisnik Kršenkovć kartice poverenja.

Pristupanje u Program kartica poverenja “Kršenkovć” je dobrovoljno i besplatno.

Kako bi postao korisnik Kršenkovć kartice poverenja, korisnik je dužan da popuni i potpiše obrazac pristupne izjave koja sadrži sledeće podatke: ime, prezime, pol, datum rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i adresu e- pošte.

Ukoliko je pristupna izjava pravilno popunjena, vrši se registracija pristupanja Programu kartica poverenja i zaposleni u maloprodajnom objektu – ogranku Apoteke “Kršenkovć” korisniku uručuje personalizovanu Kršenkovć karticu poverenja.

Svaki korisnik ima pravo samo na jednu Kršenkovć karticu poverenja.

Kršenkovć kartica poverenja nije platna kartica i nije prenosiva i može je koristiti samo lice koje je postalo član Programa kartice poverenja “Kršenkovć” potpisivanjem pristupne izjave i kome je izdata Kršenkovć kartica poverenja. Apoteka “Kršenkovć” zadržava pravo da u svakom trenutku proveri identitet korisnika Kršenkovć kartice poverenja.

Korisnik kartice je dužan da gubitak i oštećenje kartice prijavi najbližem maloprodajnom objektu – ogranku Apoteke “Kršenkovć” ili na telefon +381 31 500 429, nakon čega će kartica biti blokirana.

Najkasnije u roku od 10 dana od dana prijave gubitka ili oštećenja korisniku će biti izdata nova zamenska kartica, na koju će biti prenete sve do tada ostvarene pogodnosti.

U slučaju da korisnik Kršenkovć kartice poverenja promeni lične podatke koje je naveo u pristupnoj izjavi dužan je da promenu prijavi u roku od 30 dana od dana nastale promene, elektronskom poštom na adresu infokrsenkovic@gmail.com ili poštom na adresu sedišta Apoteke “Kršenkovć” Užice.

Korisnik Kršenkovć kartica poverenja može u svakom trenutku da istupi iz članstva u Programu kartica poverenja “Kršenkovć” tako što će elektronskom poštom na adresu infokrsenkovic@gmail.com ili poštom na adresu sedišta Apoteke “Kršenkovć” Užice dostaviti pisanu izjavu o istupanju čime mu prestaje članstvo i mogućnost korišćenja pogodnosti.

 

4. KORIŠĆENJE KRŠENKOVIĆ KARTICE POVERENJA

Kršenković karticu poverenja korisnik može koristiti u svim maloprodajnim objektima – ogranima Apoteke “Kršenković” na teritoriji Republike Srbije.

Korisnik Kršenković kartice poverenja ako želi da koristi pogodnosti koje mu se nude, dužan je da prilikom plaćanja robe na kasi priloži Kršenković karticu poverenja.

Samo korisnik Kršenković kartice poverenja može u Apoteci “Kršenković” da ostvari bonus od 3% na svaku kupovinu, osim za kupovinu lekova i medicinskih sredstava koja su u režimu izdavanja na lekarski recept, za proizvode iz asortimana koji su na popustu ili koji su trajno sniženi. Na Kršenković kartici poverenja ostvareni bonus se beleži i sabiraju se sve naredne kupovine.

Samo korisnik Kršenković kartice poverenja može da u Apoteci “Kršenković” ostvari bonus do 40%, u periodu od 7 dana za tačno određene proizvode iz asortimana Apoteke “Kršenković” u skladu sa obaveštenjem objavljenim putem web stranice www.apotekakrsenkovic.rs i isticanjem obaveštenja u svim maloprodajnim objektima Apoteke “Kršenković”. Na Kršenković kartici poverenja ostvareni bonus se beleži i sabiraju se sve naredne kupovine.

Korisnik Kršenković kartice poverenja ima posebnu pogodnost da, pri nekoj od narednih kupovina, iskoristi vrednost ostvarenog bonusa koji je evidentiran na kartici, tako što će se vrednost nabavke robe pri kupovini umanjiti za vrednost ostvarenog bonusa, a eventualni ostatak računa platiti gotovinom ili karticom.

Rok za iskorišćenje evidentiranog bonusa je 365 kalendarskih dana od dana kada je ostvaren prvi neiskorišćeni bonus na kartici. U slučaju prekoračenja ovog vremenskog roka ostvareni bonus korisnika Kršenković kartice poverenja se otpisuje u korist Apoteke “Kršenković”.

Radi sprečavanja zloupotreba Kršenković kartice poverenja Apoteka “Kršenković” može ograničiti broj transakcija koje je moguće realizovati putem Kršenković kartice poverenja ( broj kupovina, iznos kupovina, spisak artikala … na dnevnom/ sedmičnom/ mesečnom nivou, kao i maksimalan dozvoljeni iznos registrovanih transakcija u određenom vremenskom periodu. Svi kriterijumi primene ograničenja obavezno se objavljuju na web stranice www.apotekakrsenkovic.rs.

Zaposleni u maloprodajnom objektu – ogranku Apoteke “Kršenković”, u slučaju tehničkih problema u funkcionisanju aplikativnog softvera koji omogućava korišćenje Programa kartica poverenja “Kršenković”, obaveštava korisnika Kršenković kartice poverenja o nemogućnosti korišćenja kartice za ostvarivanje prava na bonus, kao i o nemogućnosti korišćenja kartice za trošenje ostvarenog bonusa.

 

5. OBAVEŠTENJE O PRIKUPLJANJU I OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

Apoteka “Kršenković” sa registrovanim sedištem u Užicu, ulica Dimitrija Tucović broj 98, u skladu sa odredbom člana 23. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Službeni glasnik RS” broj 87/2018), ovim putem obaveštava o uslovima prikupljanja i obrade podataka o ličnosti.

Kao zakonski osnov koji uređuje zaštitu podataka i uslove za obradu ličnih podataka korisnika Kršenković kartice poverenja Apoteka “Kršenković primenjuje Zakon o zaštiti podataka o ličnosti. Ličnim podatkom smatra se svaki podatak koji se odnosi na osobu čiji se identitet može direktno ili indirektno utvrditi.

Korisniku Kršenković kartice poverenja se pre pristupanja daje Obaveštenje o prikupljanju i obradi podataka o ličnosti) kako bi se upoznao sa svim relevantnim informacijama o postupanju sa ličnim podacima i kako bi u potpunosti bio svestan prava koja mu pripadaju po osnovu pozitivnih pravnih propisa.

1. Ko je Rukovalac podataka?

Pravni termin “rukovalac” označava fizičko ili pravno lice koje prikuplja lične podatke korisnika Kršenković kartice poverenja, određuje svrhu i način obrade i odgovorno je da se takvi podaci obrađuju na način koji je u skladu sa važećim pravnim propisima o zaštiti podataka o ličnosti.

Apoteka “Kršenković” Užice u obavljanju svog poslovanja predstavlja rukovaoca, pri čemu sa podacima korisnika Kršenković kartice poverenja postupa isključivo u skladu sa važećim propisima čime se osigurava adekvatan nivo zaštite i bezbednosti podataka o ličnosti:

Kontakt podaci Rukovaoca obrade:

 • Apotekarska ustanova “Kršenković”, Užice, Dimitrija Tucovića 98, 31000 Užice, PIB 108132060, matični broj 17862090;
 • telefon: +381 31 500 429, e-mail: apotekakrsenkovic@gmail.com;

2. Koji podaci o ličnosti se prikupljaju?
Lični podaci se prikupljaju direktno od korisnika Kršenković kartice poverenja, na osnovu slobodno datog pristanka, u skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Apoteka “Kršenković” Užice kao rukovalac može prikupljati, čuvati i obrađivati sledeće podatke o ličnosti: ime, prezime, pol, datum rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i adresu e-pošte, kao i druge podatke ukoliko za to postoji pravni osnov.

Apoteka “Kršenković” pored podataka koje korisnik Kršenković kartice poverenja daje prilikom potpisivanja pristupne izjave kao rukovalac prikuplja i podatke prilikom kupovine: datum, vreme i mesto kupovine, ostvareni bonus, količina i vrednost proizvoda, maloprodajni objekat u kome je ostvarena kupovina.

3. Svrha i pravni osnov obrade ličnih podataka

Obrada podataka se ispoljava u prikupljanju, beleženju, razvrstavanju, stavljaju na uvid ovlašćenim licima, upotrebi, prenos, odnosno dostavljanje, brisanje ili uništavanje podataka korisnika Kršenković kartice poverenja, u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 2. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Svrha u koju Apoteka “Kršenković” Užice kao rukovalac prikuplja i obrađuje lične podatke korisnika Kršenković kartice poverenja je pristupanje Programu kartica poverenja Kršenković i ostvarivanje pogodnosti koje predviđa Program.

Sve lične podatke, kao i podatke o ostvarenim kupovinama rukovalac će koristiti i za analizu tržišta, proučavanje navika potrošača i direktnog marketinga, a podaci za kontakt korisnika Kršenković kartice poverenja za obaveštavanje o promotivnim ponudama Apoteke “Kršenković”.

Davanje i obrada podataka o ličnosti je neophodan uslov za realizaiju Programa kartica poverenja Kršenković te je lice dužni da pruži podatke o svojoj ličnosti samo ukoliko želi da pristupi u Programa kartica poverenja Kršenković. U slučaju nepružanja podataka, brisanja podataka, davanja netačnih podataka kao i bilo kojim drugim razlogom prestanka obrade i korišćenja ovih podataka Program kartica poverenja Kršenković u odnosu na tog korisnika nije moguće realizovati.

4. Način korišćenja podataka

Prikupljeni podaci se koriste kroz upotrebu informacionog sistema Galen koji predstavlja aplikativni softver razvijen posebno za farmaceutsku delatnost.

Apoteka “Kršenković” Užice kao rukovalac podataka preduzima neophodne kadrovske, tehničke i organizacione mere zaštite, a koje su potrebne da bi se podaci zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe.

5. Identitet lica i vrsta lica koja koriste podatke

Podatke koriste isključivo ovlašćeni zaposleni u Apoteka “Kršenković” Užice.

6. Prenos podataka o ličnosti trećim licima

Apoteka “Kršenković” Užice ulaže posebne napore kako bi se osiguralo da se lični podaci korisnika Kršenković kartice poverenja prikupljaju i obrađuju na način koji je u skladu sa prethodno navedenom svrhom prikupljanja i obrade podataka o ličnosti.

Kako bi se ostvarile navedena svrha prikupljanja i obrade podataka o ličnosti Apoteka “Kršenković” Užice može lične podatke korisnika Kršenković kartice poverenja učiniti dostupnim licima koja sa ličnim podacima postupaju kao obrađivač (IT kompanije čije aplikativne softvere koristi Apoteka “Kršenković” Užice, pružaoci poštanskih usluga, pravna lica koja se bave štampanjem i sl.).

Lične podatke korisnika Kršenković kartice poverenja obrađivaće lica označena kao obrađivači, u skladu sa zaključenim ugovorima o obradi podataka o ličnosti koji će u svemu obezbediti bezbednost ličnih podataka, poštujući zakonski okvir u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti. Apoteka “Kršenković” Užice ni u kom slučaju neće lične podatke korisnika Kršenković kartice poverenja činiti dostupnim licima koja nemaju ovlašćenje za obradu ličnih podataka.

7. Koliko dugo se čuvaju lični podaci?
Apoteka “Kršenković” Užice će podatke koji su prikupljeni u cilju realizacije Programa kartica poverenja Kršenković obrađivati sve dok traje realizacija Programa kartica poverenja Kršenković, odnosno sve dok je korisnik Kršenković kartice poverenja uključen u realizaciju Programa.

Apoteka “Kršenković” Užice čuva lične podatke korisnika Kršenković kartice poverenja do isteka članstva, odnosno dok za to postoji legitimni interes, odnosno važeća saglasnost ili pristanak, osim u slučajevima kada je Apoteka “Kršenković” kao rukovalac podataka u obavezi da podatke čuva i nakon realizacije Programa kartica poverenja Kršenković, u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo. Apoteka “Kršenković” Užice neće čuvati lične podatke korisnika Kršenković kartice poverenja duže nego što je to nužno i zakonito, tako što će ih obrađivati isključivo u svrhe za koje je navedene podatke i prikupljala.

8. Koja su prava u vezi zaštite ličnih podataka i kako ih ostvariti?
U odnosu na lične podatke koje Apoteka “Kršenković” Užice prikuplja i obrađuje, na osnovu odredaba Zakona o zaštiti podataka o ličnosti korisnik Kršenković kartice poverenja ima sledeća prava:

 • pravo na informisanje o tome koje lične podatke korisnika Kršenković kartice poverenja Apoteka “Kršenković” Užice poseduje, od koga su ti podaci prikupljeni, svrhu obrade tih podataka, informaciju o rukovaocima i obrađivačima navedenih podataka i osobama kojima navedeni podaci mogu biti dostupni, saglasno odredbi člana 26. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti;
 • pravo na ispravku ličnih podataka korisnika Kršenković kartice poverenja, kako bi osigurali da su podaci kojima Apoteka “Kršenković” Užice raspolaže istiniti, tačni i ažurni, saglasno odredbi člana 29. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti;
 • pravo na brisanje ličnih podataka korisnika Kršenković kartice poverenja koje Apoteka “Kršenković” Užice obrađuje ako ti podaci više nisu nužni za ostvarivanje svrhe, saglasno odredbi člana 30. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, i to u slučaju kada:
  – svrha obrade nije jasno određena;
  – svrha obrade je izmenjena, a nisu ispunjeni uslovi za obradu za tu izmenjenu svrhu;
  – svrha obrade je ostvarena, odnosno podaci više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe:
  – način obrade je nedozvoljen;
  – podatak spada u broj i vrstu podataka čija je obrada nesrazmerna svrsi;
  – podatak je netačan, a ne može se putem ispravke zameniti tačnim;
  – podatak se obrađuje bez pristanka ili ovlašćenja zasnovanog na zakonu i u drugim slučajevima kada se obrada ne može vršiti u skladu sa odredbama Zakona.
 • Pravo na ograničavanje obrade ličnih podataka korisnika Kršenković kartice poverenja u slučajevima predviđenim odredbom člana 31. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
 • Pravo prenosivosti – korisnik Kršenković kartice poverenja ima pravo da ako je sam dostavio podatke, u skladu sa odredbom člana 36. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, primi lične podatke u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku, kako bi iste preneo drugom rukovaocu.
 • Pravo na podnošenje prigovor na obradu podataka, u skladu sa odredbom člana 37. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Ukoliko korisnik Kršenković kartice poverenja podnese prigovor Apoteka “Kršenković” je u obavezi da prekine sa obradom podataka korisnika Kršenković kartice poverenja, osim ako predstavi da postoje zakonski razlozi za obradu podataka koji pretežu nad interesima, pravima ili slobodama lica na koja se podaci odnose.
 • Pravo da opozov pristanka u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.
 • U skladu sa odredbom člana 82. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, ako smatra da je obrada podataka o ličnosti izvršena suprotno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti korisnik Kršenković kartice poverenja ima pravo da podnese pritužbu državnom organu nadležnom za zaštitu podataka o ličnosti (Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti).

Korisnik Kršenković kartice poverenja može u svakom trenutku, u pisanom obliku zahtevati da Apoteka “Kršenković” kao rukovalac ličnih podataka prekine da upotrebljava njegov e-mail ili telefonski broj u svrhu direktnog marketinga.

9. Sloboda davanja saglasnosti

Davanje saglasnosti za obradu podataka je dobrovoljno i zasnovano na slobodno i bez smetnji izraženoj volji lica na koja se podaci odnose, što se potvrđuje svojeručnim potpisivanjem pristupne izjave koja sastavni deo ovih Pravila.

10. Kontakt podaci lica zaduženog za zaštitu podatak o ličnosti
Kako bi ostvario prava u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti, kao i u slučaju da ima dodatnih pitanja ili pritužbi korisnik Kršenković kartice poverenja može da se obrati licu zaduženom za zaštitu podataka o ličnosti u Apoteka “Kršenković” Užice.

Lice ovlašćeno za zaštitu podataka o ličnosti možete kontaktirati pismenim putem: Apotekarska ustanova “Kršenković”, Pravna služba – Zaštita ličnih podataka, 31000 Užice, ulica Dimitrija Tucović broj 36, ili e-mail: dpo.krsenkovic@gmail.com;

 

6. PRIHVATANJE USLOVA PRAVILA
Korisnik Kršenković kartice poverenja pristaje na uslove Programa kartica poverenja Kršenković dobrovoljno i zasnovano na slobodno i bez smetnji izraženoj volji, što se potvrđuje svojeručnim potpisivanjem pristupne izjave koja sastavni deo ovih Pravila.

 

7. OBJAVA PRAVILA
Ova Pravila stupaju na snagu i primenjuju se u roku od 8 dana od dana objave na web stranici www.apotekakrsenkovic.rs.

Deo Ponude:

MaxMedica MaxoGast 50 ml

1.500,00 RSD

Loyalty Cena: 1.050,00 RSD

GC806 KOMPRESORSKI INHALATOR CITIZEN

5.900,00 RSD

Loyalty Cena: 5.310,00 RSD

CITIZEN JPD-FR300 TOPLOMER DIGITALNI INFRACRVENI

4.900,00 RSD

Loyalty Cena: 4.410,00 RSD

Magnezijum 300 Direkt 20 kesica

622,00 RSD

Loyalty Cena: 349,00 RSD

Bulardi Probiotik 10 kapsula

649,00 RSD

Loyalty Cena: 519,00 RSD

Magnetrans duo-activ 400 mg 20 kesica

528,00 RSD

Loyalty Cena: 299,00 RSD

HTM prosto 30 kapsula

1.860,00 RSD

Loyalty Cena: 1.302,00 RSD

MaxMedica Anginal Max Junior 20ml

862,50 RSD

Loyalty Cena: 603,00 RSD

MaxMedica MaxoMucil 600 10 kesica

652,50 RSD

Loyalty Cena: 456,00 RSD

Mustela Stelatopia Ulje za kupanje 500ml

4.455,00 RSD

Loyalty Cena: 3.118,00 RSD

Povoljna cena

Pampers baby vlažne maramice fresh 52 komada

179,00 RSD

Loyalty Cena: 135,00 RSD

Bulardi Probiotik Junior 10 kapsula

915,00 RSD

Loyalty Cena: 659,00 RSD

Herbiko sirup bokvica 125ml

382,00 RSD

Loyalty Cena: 299,00 RSD

Sideral folico prašak 20 kesica

2.205,00 RSD

Loyalty Cena: 1.764,00 RSD

Sideral forte 20 kapsula

2.445,00 RSD

Loyalty Cena: 1.956,00 RSD

Probiotik Enterobiotik 10 kapsula

630,00 RSD

Loyalty Cena: 299,00 RSD

Revita Fe Forest Berries 250g

1.485,03 RSD

Loyalty Cena: 1.039,00 RSD

PropoMucil eukaliptus 24 pastile

674,99 RSD

Loyalty Cena: 499,00 RSD

PropoMucil pastile šumsko voće 24 pastile

675,00 RSD

Loyalty Cena: 499,00 RSD