ПРАВИЛА ПРОГРАМА КАРТИЦА ПОВЕРЕЊА

1. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Овим Правилима се утврђују услови приступања Програму картица поверења “Кршенковић” и општи услови коришћења Кршенковић картице поверења.

Издавалац Кршенковић картице поверења је Апотекарска установа “Кршенковић” Ужице, Димитрија Туцовића број 98, матични број 17862090, ПИБ 108132060 ( даљем тексту: Апотека “Кршенковић”).

Корисник Кршенковић картице поверења може постати свако пунолетно лице које попуни и потпише образац приступне изјаве и преузме своју Кршенковић картицу поверења.

2. О ПРОГРАМУ КАРТИЦА ПОВЕРЕЊА

Циљ Програма картица поверења “Кршенковић” је омогућавање корисницима Кршенковић картице поверења да куповином у малопродајним објектима – огранцима Апотеке “Кршенковић” на читавој територији Републике Србије стекну погодности утврђене овим Правилима.

Правила и погодности које се нуде корисницима Кршенковић картица поверења биће у сваком тренутку јавно доступни путем web странице www.apotekakrsenkovic.rs, којим ће се уређивати правила награђивања, као и друге информације уз награђивање и погодности Програма картица поверења.

Апотека “Кршенковић” као издавалац Кршенковић картице поверења задржава право да у сваком тренутку може да повуче Кршенковић картице поверења, као и да делимично или у потпуности промени ова Правила. У случају да Апотека “Кршенковић” донесе одлуку о укидању Програма картица поверења, корисници Кршенковић картице поверења имају право да у року од 30 дана од дана објаве одлуке искористе остварене погодности.

Апотека “Кршенковић” као издавалац Кршенковић картице поверења задржава право да у сваком тренутку може да промени правила награђивања и та њихова измена не представља промену ових Правила.

Све промене се јавно објављују путем web странице www.apotekakrsenkovic.rs и истицањем обавештења у свим малопродајним објектима Апотеке “Кршенковић” и почињу да се примењују даном објаве. Ако корисник Кршенковић картице поверења употребљава картицу и након почетка примене објављених промена сматра се да прихвата коришћење Кршенковић картице поверења под новим измењеним правилима коришћења.

3. ЧЛАНСТВО У ПРОГРАМУ КАРТИЦА ПОВЕРЕЊА

Свако пунолетно лице може да приступи Програму картица поверења “Кршенковић” и постане корисник Кршенковић картице поверења.

Приступање у Програм картица поверења “Кршенковић” је добровољно и бесплатно.

Како би постао корисник Кршенковић картице поверења, корисник је дужан да попуни и потпише образац приступне изјаве која садржи следеће податке: име, презиме, пол, датум рођења, адресу становања, број телефона и адресу е- поште.

Уколико је приступна изјава правилно попуњена, врши се регистрација приступања Програму картица поверења и запослени у малопродајном објекту – огранку Апотеке “Кршенковић” кориснику уручује персонализовану Кршенковић картицу поверења.

Сваки корисник има право само на једну Кршенковић картицу поверења.

Кршенковић картицa поверења није платна картица и није преносива и може је користити само лице које је постало члан Програма картице поверења “Кршенковић” потписивањем приступне изјаве и коме је издата Кршенковић картица поверења. Апотека “Кршенковић” задржава право да у сваком тренутку провери идентитет корисника Кршенковић картице поверења.

Корисник картице је дужан да губитак и оштећење картице пријави најближем малопродајном објекту – огранку Апотеке “Кршенковић” или на телефон +381 31 500 429, након чега ће картица бити блокирана.

Најкасније у року од 10 дана од дана пријаве губитка или оштећења кориснику ће бити издата нова заменска картица, на коју ће бити пренете све до тада остварене погодности.

У случају да корисник Кршенковић картице поверења промени личне податке које је навео у приступној изјави дужан је да промену пријави у року од 30 дана од дана настале промене, електронском поштом на адресу infokrsenkovic@gmail.com или поштом на адресу седишта Апотеке “Кршенковић” Ужице.

Корисник Кршенковић картица поверења може у сваком тренутку да иступи из чланства у Програму картица поверења “Кршенковић” тако што ће електронском поштом на адресу infokrsenkovic@gmail.com или поштом на адресу седишта Апотеке “Кршенковић” Ужице доставити писану изјаву о иступању чиме му престаје чланство и могућност коришћења погодности.

4. КОРИШЋЕЊЕ КРШЕНКОВИЋ КАРТИЦЕ ПОВЕРЕЊА

Кршенковић картицу поверења корисник може користити у свим малопродајним објектима – огранцима Апотеке “Кршенковић” на територији Републике Србије.

Корисник Кршенковић картице поверења ако жели да користи погодности које му се нуде, дужан је да приликом плаћања робе на каси приложи Кршенковић картицу поверења.

Само корисник Кршенковић картице поверења може у Апотеци “Кршенковић” да оствари бонус од 3% на сваку куповину, осим за куповину лекова и медицинских средстава која су у режиму издавања на лекарски рецепт, за производе из асортимана који су на попусту или који су трајно снижени. На Кршенковић картици поверења остварени бонус се бележи и сабирају се све наредне куповине.

Само корисник Кршенковић картице поверења може да у Апотеци “Кршенковић” оствари бонус до 40%, у периоду од 7 дана за тачно одређене производе из асортимана Апотеке “Кршенковић” у складу са обавештењем објављеним путем web странице www.apotekakrsenkovic.rs и истицањем обавештења у свим малопродајним објектима Апотеке “Кршенковић. На Кршенковић картици поверења остварени бонус се бележи и сабирају се све наредне куповине.

Корисник Кршенковић картице поверења има посебну погодност да, при некој од наредних куповина, искористи вредност оствареног бонуса који је евидентиран на картици, тако што ће се вредност набавке робе при куповини умањити за вредност оствареног бонуса, а евентуални остатак рачуна платити готовином или картицом.

Рок за искоришћење евидентираног бонуса је 365 календарских дана од дана када је остварен први неискоришћени бонус на картици. У случају прекорачења овог временског рока остварени бонус корисника Кршенковић картице поверења се отписује у корист Апотеке “Кршенковић”.

Ради спречавања злоупотреба Кршенковић картице поверења Апотека “Кршенковић” може ограничити број трансакција које је могуће реализовати путем Кршенковић картице поверења ( број куповина, износ куповина, списак артикала … на дневном/ седмичном/ месечном нивоу, као и максималан дозвољени износ регистрорваних трансакција у одређеном временском периоду. Сви критеријуми примене ограничења обавезно се објављују на web странице www.apotekakrsenkovic.rs.

Запослени у малопродајном објекту – огранку Апотеке “Кршенковић”, у случају техничких проблема у функционисању апликативног софтвера који омогућава коришћење Програма картица поверења “Кршенковић”, обавештава корисника Кршенковић картице поверења о немогућности коришћења картице за остваривање права на бонус, као и о немогућности коришћења картице за трошење оствареног бонуса.

5. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИКУПЉАЊУ И ОБРАДИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Апотека “Кршенковић” са регистрованим седиштем у Ужицу, улица Димитрија Туцовић број 98, у складу са одредбом члана 23. Закона о заштити података о личности (“Службени гласник РС” број 87/2018), овим путем обавештава о условима прикупљања и обраде података о личности.

Као законски основ који уређује заштиту података и услове за обраду личних података корисника Кршенковић картице поверења Апотека “Кршенковић примењује Закон о заштити података о личности. Личним податком сматра се сваки податак који се односи на особу чији се идентитет може директно или индиректно утврдити.

Кориснику Кршенковић картице поверења се пре приступања даје Обавештење о прикупљању и обради података о личности) како би се упознао са свим релевантним информацијама о поступању са личним подацима и како би у потпуности био свестан права која му припадају по основу позитивних правних прописа.

1. Ко је Руковалац података?

Правни термин “руковалац” означава физичко или правно лице које прикупља личне податке корисника Кршенковић картице поверења, одређује сврху и начин обраде и одговорно је да се такви подаци обрађују на начин који је у складу са важећим правним прописима о заштити података о личности.

Апотека “Кршенковић” Ужице у обављању свог пословања представља руковаоца, при чему са подацима корисника Кршенковић картице поверења поступа искључиво у складу са важећим прописима чиме се осигурава адекватан ниво заштите и безбдности података о личности:

Контакт подаци Руковаоца обраде:

• Апотекарска установа “Кршенковић”, Ужице, Димитрија Туцовића 98, 31000 Ужице, ПИБ
108132060, матични број 17862090;
• телефон: +381 31 500 429,e-mail: apotekakrsenkovic@gmail.com;

2. Који подаци о личности се прикупљају?

Лични подаци се прикупљају директно од корисника Кршенковић картице поверења, на основу слободно датог пристанка, у складу са чланом 15. Закона о заштити података о личности.

Апотека “Кршенковић” Ужице као руковалац може прикупљати, чувати и обрађивати следеће податке о личности: име, презиме, пол, датум рођења, адресу становања, број телефона и адресу е- поште, као и друге податке уколико за то постоји правни основ.

Апотека “Кршенковић” поред података које корисник Кршенковић картице поверења даје приликом потписивања приступне изјаве као руковалац прикупља и податке приликом куповине : датум, време и место куповине, остварени бонус, количина и вредност производа, малопродајни објекат у коме је остварена куповина.

3. Сврха и правни основ обраде личних података

Обрада података се испољава у прикупљању, бележењу, разврставању, стављању на увид овлашћеним лицима, употреби, пренос, односно достављање, брисање или уништавање података корисника Кршенковић картице поверења, у складу са чланом 12. став 1. тачка 2. Закона о заптити података о личности.

Сврха у које Апотека “Кршенковић” Ужице као руковалац прикупља и обрађује личне податке корисника Кршенковић картице поверења је приступање Програму картица поверења Кршенковић и остварење погодности које предвиђа Програм.

Све личне податке, као и податке о оствареним куповинама руковалац је користити и за анализу тржишта,проучавање навика потрошача и директног маркетинга, а подаци за контакт корисника Кршенковић картице поверења за обавештавање о промотивним понудама Апотеке “Кршенковић”.

Давање и обрада података о личности је неопходан услов за реализаију Програма картица поверења Кршенковић те је лице дужни да пружи податке о својој личности само уколико жели да приступи у Програма картица поверења Кршенковић . У случају непружања података, брисања података, давања нетачних података као и било којим другим разлогом престанка обраде и коришћења ових података Програм картица поверења Кршенковић у односу на тог корисника није могуће реализовати.

4. Начин коришћења података

Прикупљени подаци се користе кроз употребу информационог система Galen који представља апликативни софтвер развијен посебно за фармацеутску делатност.

Апотека “Кршенковић” Ужице као руковалац података предузима неопходне кадровске, техничке и организационе мере заштите, а које су потребне да би се подаци заштитили од губитка, уништења, недопуштеног приступа, промене, објављивања и сваке друге злоупотребе.

5. Идентитет лица и врста лица која користе податке

Податке користе искључиво овлашћени запослени у Апотека “Кршенковић” Ужице.

6. Пренос података о личности трећим лицима

Апотека “Кршенковић” Ужице улаже посебне напоре како би се осигурало да се лични подаци корисника Кршенковић картице поверења прикупљају и обрађују на начин који је у складу са предходно наведеном сврхом прикупљања и обраде података о личности.

Како би се оствариле наведена сврха прикупљања и обраде података о личности Апотека “Кршенковић” Ужице може личне податке корисника Кршенковић картице поверења учинит доступним лицима која са личним подацима поступају као обрађивач ( IT компаније чије апликативне софтвере користи Апотека “Кршенковић” Ужице, пружаоци поштанских услуга, правна лица која се баве штампањем и сл.).

Личне податке корисника Кршенковић картице поверења обрађиваће лица означена као обрађивачи, у складу са закљученим уговорима о обради података о личности који ће у свему обезбедити безбедност личних података, поштујући законски оквир у вези са заштитом податакао личности. Апотека “Кршенковић” Ужице ни у ком случају неће личне податке корисника Кршенковић картице поверења чинити доступним лицима која немају овлашћење за обраду личних података.

7. Колико дуго се чувају лични подаци?

Апотека “Кршенковић” Ужице ће податке који су прикупљени у циљу реализације Програма картица поверења Кршенковић обрађивати све док траје реалзација Програма картица поверења Кршенковић, односно све док је корисник Кршенковић картице поверења укључен у реализацију Програма.

Апотека “Кршенковић” Ужице чува личне податке корисника Кршенковић картице поверења до истека чланства, односно док за то постоји легитимни интерес, односно важећа сагласност или пристанак, осим у случајевима када је Апотека “Кршенковић” као руковалац података у обавези да податке чува и након реализације Програма картица поверења Кршенковић, у складу са прописима којима се уређује рачуноводство. Апотека “Кршенковић” Ужице неће чувати личне податке корисника Кршенковић картице поверења дуже него што је то нужно и законито, тако што ће их обрађивати искључиво у сврхе за које је наведене податке и прикупљала.

8. Која су права у вези заштите личних података и како их остварити?

У односу на личне податке које Апотека “Кршенковић” Ужице прикупља и обрађује, на основу одредба Закона о заштити података о личности корисник Кршенковић картице поверења има следећа права:

право на информисање о томе које личне податке корисника Кршенковић картице поверења Апотека “Кршенковић” Ужице поседује, од кога су ти подаци прикупљени, сврху обраде тих података, информацију о руковаоцима и обрађивачима наведених података и особама којима наведени подаци могу бити доступни, сагласно одредби члана 26. Закона о заштити података о личности;
право на исправку личних података корисника Кршенковић картице поверења, како би осигурали да су подаци којима Апотека“Кршенковић” Ужице располаже истинити, тачни и ажурни, сагласно одредби члана 29. Закона о заштити података о личности;
право на брисање личних података корисника Кршенковић картице поверења које Апотека “Кршенковић” Ужице обрађује ако ти подаци више нису нужни за остваривање сврхе, сагласно одредби члана 30. Закона о заштити података о личности, и то у случају:
– сврха обраде није јасно одређена;
– сврха обраде је измењена, а нису испуњени услови за обраду за ту измењену сврху;
– свраха обраде је остварена, односно подаци више нису потребни за остваривање сврхе:
– начин обраде је недозвољен;
– податак спада у број и врсту података чија је обрада несразмерна сврси;
– податак је нетачан, а не може се путем исправке заменити тачним;
– податак се обрађује без пристанка или овлашћења заснованог на закону и у другим
случајевима када се обрада не може вршити у складу са одредбама Закона.
право на ограничавање обраде личних података корисника Кршенковић картице поверења у случајевима предвиђеним одредбом члана 31. Закона о заштити података о личности.
Право преносивости – корисник Кршенковић картице поверења има право да ако јесам доставио податке, у складу са одредбом члана 36. Закона о заштити података о личности, прими личне податке у структурисаном, уобичајено коришћеном и електорнски читљивом облику, како би исте пренео другом руковаоцу.
Право на подношење приговор на обраду података, у складу са одредбом члана 37. Закона о заштити података о личности. Уклико корисника Кршенковић картице поверења поднесе приговор Апотека “Кршенковић” је у обавези да прекине са обрадом података корисника Кршенковић картице поверења, осим ако предочи да постоје законски разлози за обраду података који претежу над интересима, правима или слободама лица на која се подаци односе.
Право да опозив пристанака у сваком тренутку. Опозив пристанка не утиче на допуштеност обраде која је вршена на основу пристанка пре опозива.
• У складу са одредбом члана 82. Закона о заштити података о личности, ако сматра да је обрада података о личности извршена супротно одредбама Закона о заштити података о личности корисник Кршенковић картице поверења има право да поднесете притужбу државном органу надлежном за заштиту података о личности (Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности).

Корисник Кршенковић картице поверења може у сваком тренутку, у писаној форми захтевати да Апотека “Кршенковић” као руковалац личних података прекине да употребљава његов e- mail или телефонски број у сврху директног маркетинга.

9. Слобода давања сагласности

Давање сагласности за обраду података је добровољно и засновано на слободно и без сметњи израженој вољи лица на које се подаци односе, што се потврђује својеручним потписивањам приступне изјаве која саставни део ових Правила.

10. Контакт подаци лица задуженог за заштиту податак о личности

Како би остварио права у вези са заштитом података о личности , као и у случају да има додатних питања или притужби корисник Кршенковић картице поверења може да се обратите лицу задуженом за заштиту података о личности у Апотека“Кршенковић” Ужице.

Лице овлашћено за заштити података о личности можете контактирати писаним путем:

Апотекарска установа “Кршенковић”
Правна служба – Заштита личних података
31000 Ужице, улица Димитрија Туцовић број 36,
или
e-mail: dpo.krsenkovic@gmail.com;

6. ПРИХВАТАЊЕ УСЛОВА ПРАВИЛА

Корисник Кршенковић картице поверења пристаје на услове Програма картица поверења Кршенковић добровољно и засновано на слободно и без сметњи израженој вољи, што се потврђује својеручним потписивањам приступне изјаве која саставни део ових Правила.

7. ОБЈАВА ПРАВИЛА

Ова Правила ступају на снагу и примењују се у року од 8 дана од дана објаве на web страници www.apotekakrsenkovic.rs.